ឆាកប្រយុទ្ធដ៍សាហាវ រវាងកងយោធាការពារដីក្រុមហ៊ុន នឹងប្រជាពលរដ្ឋ ជាង២០០នាក់ នៅស្រុកស្នួល

https://youtu.be/8dafmqrpm9w

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: