ស្លាប់នឹងរបួសពិការ នៅលើផ្លូវថ្នល់ ជារៀនរាល់ថ្ងៃ បើទៅហើយ មិនអាចត្រឡប់ មកវិញបានទេ.!

https://youtu.be/Yp4KhjolNyY

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង:

About Post Author