ព្រះវិហារ វត្តរតនបុប្ផារាម { ហៅវត្តព្រែកអញ្ចាញ } បញ្ចុះខណ្ឌសីមា ជាលើកទី៣

https://youtu.be/g4zOWtEd5X4

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: