ព័ត៌មានថ្ងៃអាទិត្យ រន្ធត់ទៀតហើយ.! ជួយស័របន្តផង ដើម្បីដាសតឿនបងប្អូនយើង.!!

https://youtu.be/G1MAbOy-0p0

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: