ខ្លាំងមែនបុរសម្នាក់ យកកូនមកបិទចាក់ខ្លួនឯង បម្រុងធ្វើអត្តឃាត ដោយមិនដឹងពីមូលហេតុ

https://youtu.be/Z57UZ0D6CU0

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: