លោកស្រី ឧកញ៉ា សៀង ចាន់ហេង ដំប៉ៅមិនឈឺយកឈើចាក់ រិះគន់រឿងសាឡង់បូមខ្សាច់ បែជាធ្លាយចេញរឿង

https://youtu.be/b4-QN0I96Ng

 

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: