ក្រសួងធនធានទឹកចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Screenshot_2015-07-09-15-35-25-1

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: