ដំណឹងល្អ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានលទ្ធភាព ជួលមេធាវី

ចំនួនអ្នកបានអាន: 131 នេះគឺជាដំណឹងល្អ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានលទ្ធភាព ជួលមេធាវី លែងបារម្ភទៀតទៅ នេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះមេធាវី ដែលស្ម័គ្រចិត្ត ផ្ដល់សេវាការពារក្តី ដោយឥតគិតកម្រៃ ប្រចាំការតាមសាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូង រាជធានី-ខេត្ត។