លោកស្រី ហេង ពៅ ម្ចាស់បំណុល ត្រូវបានកូនបំណុល វាយប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃ

)

https://youtu.be/9isyoStumiQ

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: