នៅផ្សារ AEON MALL រងការរិះគន់ រេឿងដាក់តំលៃផ្ញើរម៉ូតូ ៤០០០រៀល ក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យអ៊ុំទូក

ភ្នំពេញ : ក្រុមអ្នកដើរលេងផ្សារ AEON MALL បានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង ទៅនឹងការដាក់ផ្ញើរម៉ូតូតំលៃ ៤០០០រៀលក្នុង ០១គ្រេឿង នៅក្នុងអំឡុងបុណ្យអ៊ុំទូករយ:ពេល ៣ថ្ងៃ ខណ:តំលៃធម្មតាត្រឹមតែ ១០០០រៀលក្នុងម៉ូតូ ០១គេឿង ។
ពួកគេបាននិយាយថា បើចូលផ្សារ AEON MALL អំឡុងពេលបុណ្យអ៊ុំទូករយ:ពេល ០៣ថ្ងៃនេះ ត្រូវតែទិញឥវ៉ាន់ បើមិនដូចេ្នះទេ គេនឹងយកតំលៃផ្ញើរម៉ូតូ ០១គេឿង ៤០០០រៀល ។ ប្រសិនបើអតិថិជនមានវិក័យបត្រទិញទំនិញនៅផ្សារ AEON MALL នឹងបពា្ចុះតំលៃផ្ញើរម៉ូតូចំនួន ៣០០០រៀលឲ្យវិញ ។

1186331_640744959376538_4176197586381688678_n

ដោយ៖ តាំង ស៊ុនតិច

កម្ពុជាជោគជ័យ

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: