គណះកម្មាធិការអចន្ត្រៃយ៍ព្រិទ្ធ នឹងបន្តកិច្ចប្រជុំ នាថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ខាងមុខនេះ

image

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: