ប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផល នៃសម័យប្រជុំ ពេញអង្គគណ:រដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃទី២៤ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៥

Screenshot_2015-07-24-18-30-49-1

Screenshot_2015-07-24-18-31-01-1

Screenshot_2015-07-24-18-31-11-1

Screenshot_2015-07-24-18-31-19-1

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: