ក្រសួងធនធានទឹក នឹងឧតុនិយម បានចេញសេចក្ត្ីប្រកាសជូនដំណឹង ស្ដីពីស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Screenshot_2015-08-03-14-29-50-1

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: