មនុស្សដែរយើងស្រលាញ់ លាទៅរហូត លែងត្រឡប់ មកវិញហើយ.!

https://youtu.be/rGIKAX6Asfk

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: